hydrological forecast

การประกาศสภาพทางอุทกวิทยาที่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะใดระยะหนึ่งโดยเฉพาะ และเกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ