hyetograph

(1) แผนที่หรือแผนภาพแสดงการกระจายการตกของฝนหรือหิมะ ในมิติของเวลา พื้นที่ (2)กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนักเบาของฝนกับเวลา