hypsometric curve

กราฟแสดงว่าส่วนใดของพื้นที่ของลุ่มน้ำตั้งอยู่หรือมีระดับความสูงของพื้นที่มากกว่าระดับพื้นที่ซึ่งได้บ่งชี้ไว้