integration method

วิธีการประเมินปริมาณต่าง ๆ เช่น ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่หรือความเข้มข้นเฉลี่ยของตะกอนในแนวตั้ง เพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ขึ้นและลงของอุปกรณ์ ณ ที่อัตราคงที่ ตลอดระยะความลึกทั้งหมดตามแนวตั้ง