intensity-duration curve

เส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความลึกของฝนเฉลี่ยหรือความหนักเบาของฝนบนพื้นที่กำหนดกับระยะเวลาที่ฝนตก