intensity-duration-frequency curve

กราฟแสดงโอกาสของความเข้มของฝนต่างๆ ซึ่งมีระยะเวลากลับเกิดต่างๆ สำหรับระยะเวลาตกของฝนต่างของพื้นที่กำหนด และระยะเวลากลับเกิดมักจะบอกเป็นปี