interception

(1) กระบวนการที่หยาดน้ำฟ้าถูกจับและยึดด้วยพืช (อาจเป็นร่มใบและเศษพืชที่อยู่บนผิวดิน) และปริมาณหยาดน้ำฟ้าที่ถูกจับและยึดไว้นี้อาจสูญไปโดยการระเหยโดยไม่ตกลงสู่ผิวดิน (2) ปริมาณของหยาดน้ำฟ้าที่ถูกจับและยึดด้วยพืชนี้จะเท่ากับหรือน้อยกว่าความสามารถของการจับและยึดหยาดน้ำฟ้าโดยพืช