isogram

บนแผนภาพหรือแผ่นภาพจะมีเส้น ซึ่งมีมูลค่าของส่วนประกอบของอุทกวิทยา หรือของอุตุนิยมวิทยา ซึ่งทุกจุดบนเส้นนี้จะมีมูลค่าของส่วนประกอบ อุทกวิทยา หรืออุตุนิยมวิทยาเท่ากัน