lag-time

เวลาตั้งแต่ศูนย์กลางของฝนที่ตกมากถึงศูนย์กลางของการเกิดน้ำท่าจำนวนมากหรือเวลาที่เกิดน้ำท่ามากที่สุด