Markov process

เป็นกระบวนการที่ใช้ข้อมูลที่มีการสุ่ม ซึ่งโอกาสการกระจายมีข้อแม้สำหรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้สถานการณ์ในปัจจุบันไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนด้วยความรู้เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวกับระบบที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต