mass-transfer method

วิธีการคำนวณการระเหยโดยสมมติว่าการระเหยน้ำเป็นสัดส่วนกับความเร็วของลม กับความแตกต่างของความดันไอที่อิ่มตัวซึ่งมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิของผิวน้ำและความดันไอของอากาศและกับสัมประสิทธิของการเคลื่อนย้ายปริมาณมากซึ่งมีค่าอยู่แล้ว