mean monthly discharge

ค่าเฉลี่ยทางเลขคณิตของค่าเฉลี่ยแต่ละเดือนของอัตราการไหลของน้ำในเดือนที่กล่าว ซึ่งมีอยู่ในระยะเวลาที่ได้บันทึกไว้