median

สำหรับการกระจายความถี่ที่ต่อเนื่องกัน มูลค่าของตัวแปรซึ่งหารด้วยความถี่ทั้งหมดจะได้สองครึ่งที่เท่ากัน ถ้า n ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องกัน มูลค่าตรงกลางของตำแหน่งข้อมูล ถ้า n เป็นเลขคี่ หรือค่าเฉลี่ยของมูลค่าตรงกลางสองมูลค่าถ้า n เป็นเลขคู่