meteorological (weather) radar

วิธีการ ระบบ เทคนิค รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ สำหรับใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตั้งเวลาการแผ่รังสีซ้ำๆ เพื่อตรวจจับสัญญาณ บอกตำแหน่ง และหรือบอกจำนวน และวัดความสูงและเพื่อให้ได้ภาพของภูมิประเทศ