model

เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง หรือระบบใดระบบหนึ่ง ในทางอุทกวิทยา ส่วนมากจะเป็นตัวแทนคณิตศาสตร์ของลุ่มน้ำ หรือของระบบน้ำ หรืออนุกรมหนึ่งของข้อมูล