monolayer

ชั้นซึ่งมีความหนาหนึ่งโมเลกุล เช่น ชั้นของกรดไขมันหรือชั้นแอกอฮอล์หนักที่กระจายอยู่บนผิวน้ำเพื่อลดการระเหย