monomolecular layer

ชั้นซึ่งมีความหนาหนึ่งโมเลกุล เช่น ชั้นของกรดไขมันหรือชั้นอัลกอฮอลล์หนักที่กระจายอยู่บนผิวน้ำเพื่อลดการระเหย