multi-annual mean

ค่าเฉลี่ยทางเลขคณิตศาสตร์ของการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆในช่วงเวลาหลายปี ปริมาณทางอุทกวิทยาจะบอกวันที่กำหนดให้หรือช่วงระยะภายในหนึ่งปี คือค่าเฉลี่ยทางเลขคณิตของอัตราการไหลในเดือนเมษายน ของหลายปี