net radiation

ความแตกต่างระหว่างรังสีที่มาจากดวงอาทิตย์สู่ผิวโลกกับรังสีทั้งหมดที่มาจากดวงอาทิตย์และรังสีของโลกซึ่งสะท้อนกลับสู่บรรยากาศ