net storm rain

ส่วนหนึ่งของน้ำฝนซึ่งไหลลงสู่ร่องน้ำของลำน้ำขณะที่เกิดพายุฝน ซึ่งเรียกว่า น้ำท่าซึ่งไหลไปตามผิว