normal hydrological value

ค่าเฉลี่ยของลักษณะทางอุทกวิทยา ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ได้เลือกไว้จากการตกลงร่วมกัน เช่นค่าเฉลี่ย