normal

ระยะเวลาหรือช่วงเวลาเฉลี่ยของส่วนประกอบทางอุตุนิยมวิทยา หรืออุทกวิทยา ซึ่งคำนวณในช่วงที่สม่ำเสมอและเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาว เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 30 ปีติดต่อกัน