optimal design

ระบบออกแบบโดยยึดถือเอาการเลือก หรือการรวมของตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ได้ตามวัตถุประสงค์มากที่สุด (เช่น กำไรสุทธิมากที่สุด) ได้ด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็น และใช้ในการออกแบบ