outliers

เลขจำนวนเล็กของหลายสมาชิกของตัวอย่าง ซึ่งได้แยกออกจากค่าที่เหลืออยู่ ซึ่งจะทำให้เกิดการสงสัยว่าเป็นค่าเหล่านั้น ไม่เป็นค่าของประชากรแตกต่าง หรือ เทคนิคการเก็บตัวอย่างล้มเหลว