parameter

สัมประสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบทางอุทกวิทยา สูตรทางอุทกวิทยา หรือความสัมพันธ์อื่นทางอุทกวิทยา ซึ่งปรับใช้กับรูปแบบทั่ว ๆ ไป เพื่อใช้กับกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ความพอดีของรูปแบบของฝน-น้ำท่า ของพื้นที่ลุ่มน้ำใดลุ่มน้ำหนึ่งโดยเฉพาะ จะสัมพันธ์กับค่าหลายค่าซึ่งต้องตรวจวัดและเหมาะสมกับลุ่มน้ำนั้น