point data

การสังเกตหรือข้อมูลเหตุการณ์ทางอุทกวิทยา ณ สถานที่หนึ่งทางภูมิศาสตร์ เช่น สภาพที่ตั้งเครื่องวัดน้ำฝน หรือ สถานีวัดปริมาณการไหลของน้ำ