potential evapotranspiration

ปริมาณน้ำมากที่สุดซึ่งสามารถทำให้ระเหยได้ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่กำหนดและจากบริเวณที่มีพืชปกคลุมผิวดินทั้งหมดและมีแหล่งน้ำดี ซึ่งรวมถึงการระเหยน้ำจากดินและจากการคายน้ำของพืชซึ่งอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ และภายในระยะเวลาที่กำหนด มีหน่วยบอกเป็นความลึก