precipitable water

ปริมาณน้ำซึ่งได้รับจากไอน้ำที่มีอยู่ในแท่งของบรรยากาศแท่งใดแท่งหนึ่งโดยเฉพาะต่อหน่วยพื้นที่ในแนวนอน และไอน้ำนี้จะควบแน่นและตกลงมาสู่ผิวโลก มีหน่วยบอกเป็นความลึกหรือมวล