precipitation gage (A)

คำศัพท์ทั่วไปหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณหยาดน้ำฟ้า เช่น อุปกรณ์ใช้วัดน้ำฝน หรือหิมะ