precision

(1) เกี่ยวข้องกับคุณภาพซึ่งความมากน้อยของค่าซ้ำของค่าคำนวณ ค่าประเมิน และค่าที่ตรวจวัด ซึ่งเหมือนกันหรือเท่ากันทุกค่า ไม่ว่าค่านั้นเป็นค่าเฉลี่ย โดยการคำนวณหรือค่าแท้จริง (2) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของการแบ่งของมาตราส่วนของการตรวจวัด ซึ่งสามารถอ่านได้โดยตรงหรือโดยการคำนวณ