primary data processing

กระบวนการปฐมภูมิ คือ การเอาข้อมูลดิบทางอุทกวิทยา ซึ่งได้จากการสังเกตมาทำความสะอาด ตรวจสอบ แก้ไข เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และคำนวณ ตัวอย่าง เช่น หนังสืออุทกวิทยาประจำปี เป็นผลของกระบวนการปฐมภูมิ