principal climatological station

สถานีภูมิอากาศซึ่งมีการตรวจวัดเป็นรายชั่วโมง หรือเป็นสถานีที่มีการตรวจวัดอย่างน้อยที่สุด 3 ครั้งต่อวัน เพิ่มเติมจากตารางรายงานเป็นรายชั่วโมงจากบันทึกอัตโนมัติ