probability of forecast

โอกาสของการเกิดของการประเมินเชิงปริมาณ (ในเวลาจริง) ของเหตุการณ์ทางอุทกวิทยาในอนาคต