probability paper

กระดาษกราฟซึ่งออกแบบแสดงโอกาสที่จะเกิดขึ้นของการเขียนทฤษฎีการกระจายเช่น เป็นเส้นตรง เช่นกระดาษกราฟแสดงโอกาสที่จะเกิดขึ้นของการกระจายเชิงปกติ กระดาษกราฟแสดงโอกาสที่จะเกิดขึ้นของการกระจายเชิงกำลังปกติ กระดาษกราฟแสดงโอกาสที่จะเกิดขึ้นของค่าสูงสุด