probability

แนวความคิดสถิติขั้นมูลฐาน อาจแสดงโดยความมากน้อยของความเชื่อ หรือแสดงโดยความถี่สัมพัทธ์ที่จำกัดของการเกิดเหตุการณ์ในอนุกรมที่ไม่จำกัด