probable error

การวัดความแปรปรวนของตัวอย่าง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.6745 เท่าของความผิดพลาดมาตรฐาน ครึ่งของการกระจายเชิงปกติของตัวอย่างจะอยู่ภายใน 0.675 ของความเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย