probable maximum precipitation

ปริมาณของน้ำฝนซึ่งเป็นค่าทางสถิติสูงสุด สำหรับระยะเวลาฝนตกที่กำหนด บนพื้นที่ลุ่มน้ำใดลุ่มน้ำหนึ่งโดยเฉพาะ