psychrometer

อุปกรณ์ใช้วัดปริมาณไอน้ำในบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์สองเทอร์โมมิเตอร์ โดยเทอร์โมมิเตอร์หนึ่งเป็นแก้วธรรมดา (ตุ้มแห้ง) และเทอร์โมมิเตอร์อีกอัน (ตุ้มเปียก) เป็นกระเปาะจะห่อหุ้มฝ้ายซึ่งชุ่มด้วยน้ำกลั่นก่อนที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิ