quantile

ชั้นของ (n-1) การแบ่งค่าของตัวแปรหนึ่ง ซึ่งหารด้วยความถี่ทั้งหมดของประชากรหนึ่ง หรือของหนึ่งตัวอย่างออกเป็นตามจำนวนที่กำหนด เช่น n ซึ่งจำนวน n นี้แต่ละค่าจะมีส่วนเท่ากันทุกค่าเพราะฉะนั้น quantiles คือ n = 4 และ deciles คือ n = 10