rain shadow

ภูมิภาคซึ่งอยู่บริเวณหลังเขา หรือเป็นบริเวณเทือกเขาซึ่งมีฝนตกน้อยกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับด้านรับลมของเทือกเขา