rain

Precipitation of liquid water, either in the form of drops of more than 0.5 mm diameter, or of smaller, widely scattered drops.

(หยาดน้ำฟ้าที่เป็นของเหลวหยดกระจายกันเป็นวงกว้าง ทั้งในรูปแบบของหยดน้ำซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 0.5 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า )