regression analysis

การพัฒนาวิธีการเชิงสถิติเพื่อศึกษาวิจัยถึงความเกี่ยวเนื่อง หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่วัดได้ตั้งแต่สองตัวหรือมากกว่า รูปแบบของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์มักใช้กันเสมอได้แก่ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง