residual mass curve

เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างสะสม ซึ่งแตกต่างจากค่าอ้างอิงที่กำหนด เช่น ค่าเฉลี่ยเชิงเลขคณิต กับเวลา หรือ วันที่