response function

การแสดงแทนเชิงคณิตศาสตร์ของพฤติกรรมของระบบอุทกวิทยาระบบหนึ่ง เนื่องมากจากได้รับปัจจัยหนึ่งปัจจัยโดยเฉพาะ