retention

ส่วนหนึ่งของหยาดน้ำฟ้า (ฝน) ที่ตกลงบนพื้นที่ลุ่มน้ำและไม่ไหลไปสู่ที่อื่นในลักษณะของน้ำที่ไหลในลำน้ำระหว่างระยะเวลาที่กำหนด