return period

ค่าเฉลี่ยยาวนานของช่วงเวลา หรือจำนวนปีซึ่งมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นซึ่งมีปริมาณหรืออัตราเท่ากันหรือมากกว่าค่าที่ได้กำหนด เช่น อัตราสูงสุดของน้ำท่วม