sampling distribution

การกระจายของสถิติในตัวอย่างทั้งหมดที่เป็นไปได้ซึ่งจะถูกเลือกมาตามวิธีการเฉพาะเลือกตัวอย่าง โดยทั่วไปจะเลือกโดยการสุ่ม และตามปกติตัวอย่างต้องมีขนาดเดียวกัน