sandbox model

รูปแบบเชิงกายภาพเลียนแบบตัวกลาง ทีมีความพรุน ซึ่งมีการไหลระบบเดี่ยว ในตัวกลางต้นแบบที่มีความพรุน และแสดงโดยระบบการไหลระบบเดี่ยว ในตัวกลางที่มีความพรุน ซึ่งลดมิติต่าง ๆ ทางกายภาพ