secondary data processing

การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ผ่านกระบวนการมาแล้วจากอนุกรมหนึ่งที่ตรวจวัด หรือการรวบอนุกรมเข้าด้วยกัน ตัวอย่างคือการได้มาของการกระจายเชิงสถิติของอนุกรมเวลา