serial correlation

สหสัมพันธ์ระหว่างจำนวนของตัวอย่างหนึ่งของอนุกรมและหรือกนุรมพื้นที่กับตัวอย่างสมาชิกต่าง ๆ ซึ่งเกิดล่าช้าหรือ การนำโดยช่วงเวลาคงที่ในเวลา (หรือในพื้นที่)